केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषको सचिवालय प्रमुखको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

क्र.सं.

विवरण

डाउनलोड

केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषको सचिवालय प्रमुखको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

दरखास्त फाराम

 

स्व:घोषणा

केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष सचिवालय प्रमुखको पदपूर्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१

केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष सचिवालय प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार